DAHA AYDINLIK BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ
ONLİNE BAĞIŞ

Tüzüğümüz

BİRİNCİ BÖLÜM 

ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE 1: DERNEĞİN ADI

Derneğin adı: DIVERSITY (FARKLILIK) DERNEĞİ’dir.

MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Yönetim kurulu kararı ile İstanbul içinde derneğin adresi değiştirilebilir. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

MADDE 3: DERNEĞİN AMACI 

Anayasamızın öngördüğü esaslar çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, toplumun sosyoekonomik düzeyini yükseltmek, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak,

Yurt içinde, yurt dışında, nerede olursa olsun, olağan ve olağanüstü zamanlarda; savaş, deprem, sel, yangın ve sair nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkanlar ölçüsünde ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,

Derneğin amaç edindiği yardım ve hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya kitle ile sınırlı değildir. Bu nedenle amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, dil, din, ırk, mezhep, siyasi veya felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar.

Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz.

MADDE 4: DERNEK AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞLERİ YAPAR

a-) Yardım içerikli faaliyetler:

Dernek; Yurt içi ve yurt dışında yoksul, yardıma muhtaç, kimsesiz, dul, yetim, öksüzleri, sokak çocuklarını, sokakta kalmış her yaşta insanı, hastaları, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu yardımların gerçekleşmesine katkı sağlayacak yurt içi ve yurt dışında huzur evi, barınma evi, sığınma evi, sokak çocuklarına ve engellilere yönelik rehabilitasyon merkezleri, aşevleri, kesimhaneler, kreşler, misafirhaneler, ibadethaneler, kültür merkezleri açar, açılmasına yardımcı olur veya açılmış olanların işletilmesine katkıda bulunur. Çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisler kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımında bulunur ve bununla ilgili hizmet satın alır.

Özellikle yurt içinde ve yurt dışında yoksulluğun azaltılması, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi amacıyla projeler hazırlar ve uygular bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapan kuruluşlarla işbirliği yapar, projelere gerçek anlamda yoksulların tespiti için çalışmalar yapar ve bu amaçla bir birim oluşturur. Mahalleler bazında ülkenin yoksulluk haritasını yapar ve yoksullara yardım edecek kişi, kuruluş ve kardeş aileler belirler. Bu cümleden olarak yurt içinde ve yurt dışında insani yardım, eğitim, kültür vb. konularda ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımına katkıda bulunmuş şahıslardan hastalık, yaşlılık vb. sebeplerle ihtiyaç sahibi durumuna düşmüş olanları belirler ve yardımlar yapar. Böylece ihtiyaç sahiplerine onlar başvurmadan da gıda, kira, barınma, konut, yakacak, giyecek, temizlik malzemesi, iş kurma, ev eşyası yardımı yapar, bu konularda organizasyonlar düzenler, düzenlenen organizasyonlara katılır. Aynı amaçlı diğer derneklere yardım edebilir.

         

Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır. Toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmaktır.

Gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine, gıda, yiyecek, yakacak ve temizlik maddeleri ile ilgili gıda bankacılığı kapsamında yardımları kabul etmek ve dağıtmak.

b-) Sosyal içerikli faaliyetler:

Derneğe gelir sağlama ve eğitim amaçlı olarak yemekli çaylı toplantılar yapar. Yoksullarla, onlara yardım yapanları tanıştırıp kaynaştırma, “kardeş aile” uygulamasını geliştirme organizasyonları yapar. Yoksul çocukları sünnet ettirme törenleri düzenler. Kimsesiz ve yoksulların cenazelerinin kaldırılmasını sağlar. Fakir insanların evlilik masraflarını karşılar, düğünlerini yapar. Dernek yurt içinde ve yurt dışında karşılıklı tanıtım ve kültür turları düzenler. Festival, seminer, konferans, kermes ve sergi, müzayede, spor müsabakaları, piknik vb etkinliklerde bulunur. Yerli ve yabancı kültürlerin yaşatılmasına destek olur.

c-) Eğitim içerikli faaliyetleri: 
İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde , yurt içinde ve yurt dışında dil okulu açar, işletir ve ya işletme hakkını devreder. Dil eğitimi veren kuruluşlarla ve aracı kuruluşlarla işbirliği yapar. Ortak platform oluşturup çalışma yapar. Öğrenci değişim programı uygular.

 

Yurt içinde ve yurt dışında  çocuklara, bedensel ve zihinsel engellilere ilgili eğitim faaliyetinde bulunan kuruluşlar ile işbirliği yapar; okul, yurt, kurs, okuma salonları, rehabilitasyon merkezleri vb. yerlerde okuyan, barınan veya eğitim alan öğrencilere burs verir; yiyecek, giyecek, araç, gereç , her türlü maddi ve manevi yardımda bulunur. İmkanlar dahilinde kendisi bu amaçla binalar yapar; işletir veya işletme hakkını devreder.

Yurt içinde ve yurt dışında eğitimin her kademesindeki öğrencilere, akademik kariyer yapanlara dil, din, ırk vs hiçbir ayrım yapmaksızın maddi ve manevi yardımda bulunur, burs verir.

Yoksulluğun nedenleri ve önlenmesi bağlamında halkın eğitilmesi faaliyetlerinde bulunur. Bu anlamda yaptığı yardımların, iş kurmada, kişilerin ve ailelerin kendi kendine yeter hale gelmelerine katkı sağlayacak çalışmalar yapar, yurtiçinde ve yurtdışında meslek edindirme ve kalifiye eleman yetiştirme kursları açar.

Dernek üyelerinin, çalışanlarının, gönüllülerin yaptıkları işlerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt içinde ve yurt dışında eğitim almalarını sağlar, ihtiyaca göre yabancı dil eğitimi aldırır.

d-) Sağlık içerikli faaliyetleri:
Sağlık taramaları yapar, yaptırır, yapanlara destek olur. Yurt içinde ve yurt dışında her nevi kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışma yapar, ortak platform oluşturur.
İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve imkan dahilinde yurt içinde ve yurt dışında sağlık yardımına muhtaç herkesi tedavi ettirir. Her türlü ilaç ve tedavi masraflarının karşılanmasına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık aracı, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri ve hasta nakil hizmetleri yapar. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır. Hasta ve hasta yakınlarına tedavileri süresince kalacakları yer temin eder ve bununla ilgili hizmet satın alır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur.

Gönüllü sağlık ekibi kurar, meslek içi eğitim verir, ihtiyaç duyulan bölgelere yurt içi ve yurt dışına insani yardım için sağlık elemanı ve tıbbi malzeme gönderir. Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenler.

Afetlerde görev yapacak arama ve kurtarma ekipleri kurar; bu işler için gerekli araç ve gereçleri temin eder; görev alanlara gerekli eğitimi aldırır. Afetlere hazırlık ve gerektiğinde kullanılmak üzere araç, gereç, madde, malzemeleri belli yerlerde depolama işleri yapar ve lojistik merkezleri kurar.

e-) Dostluk ve Dayanışma faaliyetleri:

Dernek, amaçları gerçekleştirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapar. Bu anlamda yurt içindeki ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar ile iş birliği yapar. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açar, ayrı dernekler kurulmasını teşvik eder ve kendi adının kullanılmasına izin verir.

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği yapar, ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanır, yararlanmak için projeler hazırlar ve hazırlayan kuruluşlara destek verir.

İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim  ve barınma olanaklarında destek olur. Yurt içinde ve yurt dışında Milli ve Dini Bayramlarda organizasyonlar yapar.

f-) Dernek gelirlerini artırma ve tanıtım faaliyetleri:

Amaçları doğrultusunda, derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile yurt içi ve yurt dışında kermes, konferans, sergi, panel, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenler; bu tür faaliyetlere katılır ve stantlar açar. Kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarır. Tanıtım amaçlı promosyonlar yaptırır ve seyahatler düzenler.

İktisadi işletmeler, kooperatifler, vakıflar kurar ve işletir, işletmelere ve kooperatiflere ortak olabilir. Taşınmaz mal satın alır, bağışını kabul eder, inşa eder, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır, gelir sağlamak amacıyla işletir.

Derneğe yapılan bağışları; nakit, gıda, giyim, araç, gereç, yakacak ve temizlik malzemesi ve canlı hayvan bağışlarını kabul eder. Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere menkul veya gayrimenkulleri kiraya tutar, kiraya verir, tarihi yerleri restore eder, tarihi yerleri kiraya tutar, tarihi yerleri kiraya verir, her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayni ve nakdi bağış kampanyaları başlatır ve yürütür, belli yerlere bağış kutuları koyar.

Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar. Bunu yaparken toplumun yardım ve dayanışma duygularına, sosyal sorumluluk, milli ve manevi değerlere, insanlık onuruna saygı bilincinin geliştirilmesine dikkat çeker, vurgu yapar. Bu anlamda sesli ya da görüntülü yayınlar yapar, yaptırır ve yapılanlara sponsor olur. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, reklam filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat etkinliklerinde bulunur veya yaptırır. Reklam ve tanıtım çalışmalarında internet ortamından istifade eder. Bilimsel toplantılar düzenler, gözlemler yaptırır, raporlar hazırlatır, bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri kurar ve işletir. Bu konularda kişisel veya kurumsal olarak çalışma yapanlara mali destek sağlar.

Yurt içi ve yurt dışında yol, köprü, çeşme, şehirler, kasabalar, köyler, su kuyuları ve su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, spor alanları ve salonları, ibadethane vb. yapıları yapar; onarım ve restorasyon işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur; buralara dernek veya tarihi kahramanlarımızın, bilim adamlarımızın, bunlara sponsor olanların adlarını verir. Bu amaçlar doğrultusunda bilim adamlarından, konunun uzmanlarından yardım alır, planlar ve projeler yaptırır.

Derneğin gayesine ulaşmak için Gerçek kişiler, özel hukuk – kamu hukuku tüzel kişilerine ait taşınır ve taşınmaz mallara, bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmak ve kullanmak, derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmak, devir ve ferağ etmek, gelirlerini almak ve harcamak, dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmak, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetmek ve tasarrufta bulunmak, menkul değerleri almak ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmak, derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki dernekler, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabul etmek, bu hakları kullanmak, yapılacak her türlü sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almak, geçerli banka kefaletlerini kabul etmek, derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermek,

Yap-işlet-devret modeline göre amacına uygun binalar inşa ettirmek, tesisler kurmak veya kendi taşınmazları üzerine yap-işlet-devret modeliyle ya da kat karşılığı olarak inşaat yapmak veya yaptırmak.

Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar ya da derneğin amacı doğrultusunda hibe eder.

Derneğimizin bünyesinde çalışan personel için lojman, daire, bina inşa ettirmek. Daire, lojman ve bina kiralamak, Gerektiğinde ihtiyaca göre kreş, çocuk yuvası,  sosyal, kültürel, sportif tesisler kurmak, okuma odası, kitaplık, dinlenme salonları, konferans salonu açmak ve bunları tefriş etmek, gelir temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurmak ve işletmek,

Amacı doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü kurban bağışını kabul eder, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapar.

Amaçları doğrultusunda; her türlü federasyon kurar kurulmasına öncülük eder, kurulmuş olanlara üye olur.

Yurt dışında ki Türk azınlıklarının eğitim, kültür ve kalkınma sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, katkıda bulunmak. Acil durumlarda her türlü insani yardımı ulaştırır, ulaştırılmasına katkıda bulunur, aracı olur.

Derneğin çalışma alanına giren konularla ilgili her türlü araştırmayı yapmak, yayınlamak ve insanların bilgisine sunmak. Gerektiğinde konu ile ilgili (Üniversiteler, uzman kuruluşlar vb.) diğer kurum ve kuruluşlarla ortak hareket etmek. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, bütün uluslararası ve ulusal yardım kurum ve kuruluşları ile işbirliğine girerek; projelerin uygulamasına yönelik hizmet vermek, ürün temini, nakledilmesi ve dağıtımına katkıda bulunmak, Bütün bu çalışmaları gözlemlemek ve raporlamak.

g-) Dernek mallarının değerlendirilmesi:

Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır. Yine derneğin ekonomik değerini yitirmiş veya yetersiz olan araç, gereç, bina tesis, arsa v.s mal ve kıymetlerini, ilgili mevzuat hükümlerine göre satar, paraya çevirir, yerine yenisini alır veya gelirini dernek amacı doğrultusunda harcar. Sahip olduğu veya olacağı gayrimenkulleri kendisi kullanmadığı, işletmediği zamanlarda, uzun veya kısa süreli olarak, belli bir ücret karşılığında başka kurum, kuruluş veya kişilere kiralar, kullanma ve işletme hakkını devreder. Bu kurum veya kuruluşa dernek amacı doğrultusunda faaliyet göstermesi şartıyla kullanma ve işletme hakkını geçici olarak bedelsiz verebilir.

h-) Gönüllülerin katkılarının sağlanması:

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerde gönüllülerden yararlanabilir. Belirlediği gönüllülere yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldırır, seminerler düzenler. Dernek faaliyetleri ile ilgili gönüllü alt birimleri, komisyonlar kurar. Yeni yetişen nesillerde sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülüğü teşvik etmek amacıyla kulüpler kurar. Dernek herhangi bir konuda bu komisyonları görevlendirir. Derneğin ihtiyaç duyduğu işlerde yurtiçinde ve yurtdışındaki gönüllüleri yetkilendirir. Bunların yapacakları işler ve yetkilerini düzenleyen bir yönetmelik hazırlar.

Gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerin yol, barınma, konaklama vb. masraflarını karşılar.

 

 

 

 

 I-) Doğal çevreyi korumaya yönelik faaliyetlerde bulunur.

 • Doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarda bulunur.
 • İnsan varlığının devam etmesi için, gerekli olan doğal dengenin korunması amacıyla; her türlü canlı ve cansız varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar yapar.
 • Çevre ve tabiat bilincini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.
 • Doğal afetlerin (sel, deprem, yangın, su baskını, heyelan vb.) önlenmesi amacıyla erozyonla mücadele, ağaçlandırma vb. faaliyetlerde bulunur.
 • Doğal ve beşeri felaketlerden zarar görmüş insanların ekonomik, kültürel, sağlık ve sosyal olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik kalkınma ve geliştirme projeleri hazırlar. Özellikle kadın ve çocuklar başta olmak üzere toplumun değişik kesimlerinden esnaf, köylü ve benzeri grupların refahlarının artırılmasına yönelik özel programlar hazırlamak ve yürütmek. Bu projelerin uygulanabilmesi için kaynak oluşturmak, uygulanmasını ve devamlılığını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak.

 

  İ-) Her türlü hak ve özgürlükler konusunda araştırma-geliştirme çalışmaları yapar.

 • İnsan hak ve hürriyetleri konusunda toplum bilincini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.
 • İnsan hak ve hürriyetleri konusunda bilimsel araştırmalar yapar.
 • Mağdur olmuş kişilere avukat tutar, kendilerinin ve yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik maddi ve manevi yardımda bulunur.
 • Yurt dışında ki Türk azınlıklarının eğitim, kültür ve kalkınma sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, katkıda bulunmak. Acil durumlarda her türlü insani yardımı ulaştırır, ulaştırılmasına katkıda bulunur, aracı olur.

 

MADDE 5: DERNEĞİN KURUCULARI

 

Adı SoyadıUyruğuMesleği
Naim KARAOĞLANTCAvukat
Yusuf BÜYÜKTCİş Adamı
Enver TAMERTCİş Adamı
Rıdvan ERDALTCSosyolog
Salih ÇakırTCMühendis
Hilmi AYAZTCMimar
Mehmet KILDIRTCİş Adamı

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK, FAHRİ ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 7: DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA , ÇIKARILMA ŞARTI VE ŞEKİLLERİ, ÜYELİK TÜRLERİ

a-) Asli Üyelik :

Asli üye, fiil ehliyetine sahip bulunan gerçek ve tüzel kişilerden, dernek tüzüğünde belirtilen hükümleri kabullenmiş olup derneğe yapmış olduğu üye olma başvurusu kabul edilmiş olanlardır. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı müracaatı, en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz. Hiç kimse derneği kendisinin yada bir başkasının üyeliğinin kabulüne zorlayamaz.

b-) Gönüllü Üyelik ve Onursal Üyelik :

Dernek, amaç ve çalışma konularına büyük ölçüde hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler yönetim kurulunun vereceği karar ile gönüllü üye ünvanını almaya hak kazanırlar. Ayrıca derneğe maddi ve manevi yardımı bulunanlara yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik ünvanı verilebilir. Gönüllü üyeler ve onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler fakat oy kullanamazlar. Gönüllü üyeler isterlerse aidat ödeyebilirler.

MADDE 8: ÜYELİK HAKLARI 

a-) Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı, bölünemez ve devredilemez.
b-) Hiç kimse, derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
c-) Üyeler ayrım gözetilmeksizin, eşit haklara sahiptir.
d-) Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Oylar bizzat kullanılır.
e-) Gönüllü üyeler dilerlerse aidat ve bağışta bulunabilirler. Ancak gönüllü üyelerin oy hakları ve yönetim kuruluna girme hakları yoktur.

MADDE 9: ÜYELİKTEN ÇIKMA 

Üyelikten çıkma, yönetim kuruluna verilecek yazılı bir çıkma beyanı ile gerçekleşir. Çıkan üyenin birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek malvarlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur . Çıkan üyelerin aidat borçlarını ve dernek malvarlığına vermiş oldukları zararları silme yetkisi genel kurulundur.

MADDE 10: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

a-) Derneklere üye olma hakkını yitirmek.
b-) Ana tüzük hükümleri ile dernek yönetmeliklerine aykırı davranmak.
c-)Üst üste iki yıl üyelik aidatının ödenmemesi nedeniyle, Derneğe bildirilen adrese gönderilen yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde ödememek.

d-) Hakkında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.
e-) Üyelik formunda doğru beyanda bulunmamak.
f-) Tüzük ve yönetmeliklere göre, verilen görevleri yerine getirmemek.
g-) Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı ve derneğin amacına zarar verici hareketlerde bulunmak veya derneğin aleyhine çalışmak.
h-) Kanunlarda sayılan yüz kızartıcı suç işlemek, bu suçlardan mahkum olmak.
Yukarıda sayılan sebeplere dayanarak üyeler, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernek üyeliğinden çıkarılanların yapılacak ilk genel kurul toplantısında itiraz hakları vardır. Bu konudaki genel kurul kararları kesindir. Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yapmış oldukları yardımları ve ödedikleri aidatları geri isteyemezler.

MADDE 11: ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

a) Üyenin ölümü veya gaipliği,
b) Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması,
c) Derneğin tasfiyesi durumunda tasfiye işlemi tamamlanması halinde üyelik kendiliğinden ortadan kalkar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL MERKEZ, ŞUBE, TEŞKİLAT VE ORGANLARI

BİRİNCİ KISIM

MADDE 12: MERKEZ DERNEK ORGANLARI
a-) Merkez Genel Kurulu.
b-) Merkez Yönetim Kurulu.
c-) Merkez Denetim Kurulu.

Dernek başka organlar da kurabilir. Ancak Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri bu organlara devredilemez.

İKİNCİ KISIM

MADDE 13: MERKEZ GENEL KURUL VE TEŞKİLİ

Dernek merkez genel kurulu, merkez genel kurul asli üyeleri ile şubelerin asli üyelerinden oluşur. Onursal ve gönüllü üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, teklif ve temennilerde bulunabilirler, ancak oy hakları yoktur.
Genel merkez genel kurulu tüm asli üyelerin katılımıyla teşkil eder.

MADDE 14: GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI 

a) Olağan toplantı:

Merkez Genel Kurulu üç yılda bir HAZİRAN ayında, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yerde olağan toplantısını yapar.

b) 
Olağanüstü toplantı:

Merkez yönetim veya merkez denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya merkez genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü olarak yönetim kurulunun belirlediği yerde toplanır.

Genel kurul toplantıya merkez yönetim kurulunca çağrılır. Merkez denetleme kurulunun veya merkez genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine merkez yönetim kurulu, merkez genel kurulunu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 15: ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler.
Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi, günlük mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden çok olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

MADDE 16: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin, yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 17: TOPLANTI USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

 

MADDE 18: DERNEK MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

a-) Dernek organlarının seçilmesi.
b-) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
c-) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının, bilançonun ve gelir gider hesaplarının görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
d-) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
e-) Derneğin gayesini gerçekleştirmek için, gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
f-) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
g-) Derneğin feshedilmesi.
h-) Gerekli görülen yerlerde derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi
i-) Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

ÜÇÜNCÜ KISIM

MADDE 19: MERKEZ YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından, üç sene müddetle vazife görmek üzere, dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse, genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birisinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinin her biri mahalli sulh hakiminden genel kurul toplantısı yaptırılmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında bir yönetim kurulu başkanı, bir yönetim kurulu başkan yardımcısı, yönetim kurulu sekreteri, bir sayman seçer. Çalışma usulünü tespit eder.

Derneği, yönetim kurulu başkanı temsil eder; bulunmadığı zaman onu temsilen yönetim kurulu başkan yardımcısı bulunur.

Yönetim kurulu en az ayda bir toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Mazeretsiz üst üste üç toplantıya gelmeyen yönetim kurulu üyesi müstafi sayılır. Yönetim kurulu müstafi üyenin yerine yedek üyelerden birini çağırır.
MADDE 20: MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ

a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak, genel kurul kararlarını yerine getirmek.

b) Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerine veya üçüncü şahıslara yetki vermek. Yönetim kurulu dernek üyeleri arasından veya ücretli olarak dışarıdan bir genel sekreter, bir genel müdür, genel müdür yardımcısı, derneğin ihtiyacı olan yeteri kadar birim amiri atayabilir. Yönetim kurulunun diğer üyeleri, belirlenecek konu ve görevlere göre görevlendirilir.

c) Dernek üyeleri arasından veya ücretli olarak atanan genel sekreterin çalışma usül ve esaslarını tayin ve tespit etmek.

d) Derneğin, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, genel merkez bütçesinden bütçe planlamaları doğrultusunda, şubelere gerekli aktarmaları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

e) Mer’î mevzuat, tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım satımı, her türlü tasarruf ve iltizamî muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat işlemlerini yapmak.

f) Derneğin mülkiyet ve zilyedinde bulunan gayrimenkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve hakların tamamı veya bir kısmını genel kurulun vereceği yetki ile değerlendirmek.

g) Dernek, gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için komisyonlar kurmak ve platformlar oluşturmak.

h) Dernek, leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatta bulunmak.

i) Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak.

j) Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçiler ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.

k) Genel kurulun vereceği yetki doğrultusunda gerekli görülen yerlerde dernek şubelerinin açılmasını sağlamak ve bu şube kurucularına yetki vermek.

m) Gerektiğinde şube genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak.

n) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açmak ve temsilci atamak.

o) Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek.

p) Dernek amaçları doğrultusunda platform oluşturmak.

r) Yasa tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

DÖRDÜNCÜ KISIM

MADDE 21: MERKEZ DENETLEME KURULU TEŞKİLİ

Merkez Denetleme Kurulu üç sene müddetle, genel kurul adına derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen, 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır. Süresi dolan denetçilerin tekrar seçilmesi mümkündür.

MADDE 22: MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
Denetim kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 23: MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARI BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK- 3) ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.Bu bildirime aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

 1. a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. b)Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
 3. c)Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir.Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMMALİ HÜKÜMLERMADDE 24: DERNEĞİN GELİRLERİDerneğin gelirleri şunlardır:

  a) Giriş ve üye aidatı,
  b)Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek piyangolar, sergiler, kermesler, temsiller, konserler, sempozyumlar, konferanslar, spor yarışmaları, takvim, ajanda, kimlik belgesi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
  c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
  d) Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar,
  e) Bağışlanan ve vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,
  f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak, toplanacak bağış ve yardımlar,
  g) Her türlü nakdi ve ayni yardımlar,
  h) Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması, (mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartı ile olur)
  i) Diğer gelirler,MADDE 25: ÜYELİK AİDATLARI 

Üye giriş aidatları ile yıllık aidatlarının miktar ve ödeme şekillerini belirlemeye Genel Kurul yetkilidir. Üye giriş aidatı 5 (beş) TL, yıllık aidat 60 (atmış) TL’dir.

Bir yıl içerisinde bir defadan fazla aidat artışı yapılamaz.

 

MADDE 26: GELİR VE GİDERLERDE USÜL

Dernek yıl içinde elde ettiği gelirinin en az % 70’ini amaçları doğrultusunda kullanır. Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu (Dernekler Yönetmeliği-EK- 13) düzenlerler.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi (Dernekler Yönetmeliği -EK- 14) ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi (Dernekler Yönetmeliği -EK- 15) ile kabul edilir.

Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden, iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında aynı hükümler uygulanır. Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır. Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MADDE 27: TUTULACAK DEFTERLER

a) Karar Defteri: 

Yönetim kurulunu kararları tarih ve numara sırasıyla, bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

 1. b)Üye Kayıt Defteri:Dernek üyeliğine girenlerin; kimlikleri, giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları yazılır.
 2. c) Evrak Kayıt Defteri:Gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere yazılır.d)Alındı Belgesi Kayıt Defteri:

  Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edilenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.e) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri:

  Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden
  onaylı olması zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 28: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 29: DERNEĞİN FESHİ ve SONUÇLARI

Genel kurulda, derneğin feshine karar verilebilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması ve katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshine karar alınması gerekir. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmazsa toplantı ertelenir ve ikinci toplantıda katılan üyelerin, üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde, mahallin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir. Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde DIVERSITY Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar, genel kurulun kararı doğrultusunda dernek gayesine en uygun dernek veya vakfa bırakılır.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

YEDİNCİ BÖLÜM

MADDE 30: DERNEK ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİ

Genel Kurulun gerekli gördüğü yerlerde ve Yönetim Kuruluna vereceği yetki doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

MADDE 31: ŞUBE AÇMA
Genel kuruldan şube açmak için yetki alındıktan sonra merkez yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişinin imzaladığı iki adet kuruluş bildirimini (Ek-2) ve ilgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki dernek tüzüğü, kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi, geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi ve kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararın fotokopisi, kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu karar fotokopisi eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine vererek müracaat edilir. İlk organlar, kurucular tarafından teşkil olunur. Şubelerin yetki ve sorumlulukları ile faaliyet alanları ve çalışma şartları ‘’Genel merkez yönetim kurulu’’ tarafından tanzim edilecek ‘’Yönetmelik, genelge ve talimatlarla’’ düzenlenir.

MADDE 32: ŞUBE ORGANLARI

Şube Genel Kurulu.
Şube Yönetim Kurulu.
Şube Denetleme Kurulu.

MADDE 33: ŞUBE ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ 

a-) Şube Genel Kurulu :

Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı asil üyelerden genel kurula katılma hakkını haiz olanlardan müteşekkildir. Şube genel kurulu DIVERSITY Derneği tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket eder. Dernek tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek üzere merkezin yaptığı iş ve faaliyetlerde bulunur. Şube genel kurulunun merkez genel kurulundan en az iki ay önce yapılmış olması zorunludur. Şube genel kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler;
a-1 Geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporunu, denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp gerekirse onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek.
a-2 Gelecek çalışma dönemi yönetim kurulu çalışma programını, bütçe yönetmeliğini ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak.
a-3 Şube yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.
a-4 Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevleri yerine getirmek .

b-) Şube Yönetim Kurulu :

Genel kurulca gizli oyla seçilen 5 asli ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve muhasip seçer. Dernek üyeleri arasından veya dışarıdan ücretli bir Şube Müdürü atayabilir. Şube yönetim kurulu, şubenin icra organıdır. Yönetim Kurulu aslî üyelikleri için,üç yılda bir seçim yapılır. Çalışma usül ve esasları yönünden, görev bölümü, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında DIVERSITY Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

Yönetim kurullarının temsil, idare, tasarruf, ilzam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, derneği bağlayıcı muamele yapılamaz.

Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler; inşaat, gelecek yıllara sârî taahhütler, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için merkez genel kurulunda alınacak kararlar doğrultusunda şube genel kurulunun alacağı kararı ile yapılır. Şubeler, merkez yönetim kurulunun, mevzuata, dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı olmayan tavsiyelerini dikkate alır.
Bütçe tasarıları, merkez genel kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel merkez yönetim kuruluna gönderilir ve merkez yönetim kurulunca tasvip veya tâdil edilen hâli ile genel kurula sunulur. Dernekler kanununa, dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur.

Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri ve sair evrakı dernek genel merkezine zimmetle devir ve teslim edilir. Genel merkezin her türlü malûmat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel kurul raporlarını otuz gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar.

c-) Şube Denetleme Kurulu :

Genel Kurulca seçilen üç aslî ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu üyeleri, kendi başkanlarını seçer, çalışma usul ve esasları yönünden DIVERSITY Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

MADDE 34: ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

Merkez genel kurul toplantılarına şubede kayıtlı tüm üyeler katılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

MADDE 35: DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DOKUZUNCU BÖLÜM 

MADDE 36: BORÇLANMA USULÜ VE HARCAMALAR

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal alma ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi gayr-ı menkul alımı ve nakit borçlanma olarak da yapılabilir. Ancak bu tür borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.
ONUNCU BÖLÜM 

MADDE 37: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte, hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ile mevzuatın dernekler hakkındaki diğer hükümleri uygulanır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

MADDE 38: ŞUBENİN SORUMLULUK ALANI VE DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ

Şubenin çalışma coğrafyası, genel merkez yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda genel merkez yönetim kurulunun denetimine tabidir.

Genel merkez yönetim kurulu, şube genel kurulu ile yönetim kurulunun yasalara, dernek ana tüzük ve şube yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını önerebilir. Anılan şube kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya genel merkez genel kurulu yetkilidir.

Genel Merkez Genel Kurul kararı ile Şube yönetim kurulunu feshedebilir. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.
MADDE 39: TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

MADDE 40: YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 41: Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

MADDE 42: Değişikliklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişikte tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.